Skip to content

Szanowni Państwo, 

dnia 1.01.2023 weszła w życie ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
 
Dzięki noweli akcyzowej z 1 grudnia 2022 r., która m.in. ułatwia życie małych producentom energii (w tym energii odnawialnej) oraz porządkuje zasady deklarowania akcyzy od nabywanych w UE wyrobów energetycznych, w tym węgla, łatwiej będzie można się przygotować do dnia 13 lutego 2023 r., kiedy to wejdzie większość przepisów ustawy z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw.
 
Dokument ten ustanawia nowe, ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego, który zastępuje obecną dyrektywę 2008/11/WE. Co więcej obecna sytuacja polityczna i ekonomiczna zmusi przedsiębiorstwa do korekty stawki akcyzy z początkiem 2023 r.
 
Dwa główne czynniki wymogu wykonania korekty wynikają m.in. z: 
 • końca obowiązywania “Tarczy Antyinflacyjnej” 31.12.2022- na wybrane produkty, m.in. gaz ziemny, energię elektryczną i cieplną, żywność, nawozy, środki ochrony roślin
 • umocnieniem się EURO w stosunku do polskiego ZŁOTEGO – rok temu, w październiku waluta europejska wynosiła ok. 4.58zł, a październiku tego roku ponad 4.83zł.

Ministerstwo Finansów podzieliło się w końcu założeniami Centralnej Ewidencji Wyrobów Akcyzowych, przesuwając przy okazji kolejny raz termin wdrożenia obowiązku prowadzenia ewidencji akcyzowych w formie elektronicznej. Podczas prezentacji założeń okazało się, że wprowadzenie nowego obowiązku nie sprowadza się wyłącznie do formy ewidencji. CEWA to również dodatkowe raportowanie na rzecz KAS.

Ostatni kwartał 2022, styczeń 2023 i kolejne miesiące roku będą zatem ponownie czasem przeobrażeń, działań dostosowawczych i nowych interpretacji w otoczeniu wyrobów akcyzowych, z których korzysta polski sektor energetyki i przemysłu.

Zmiany prawne 2022-2024, które dotyczą podatku akcyzowego i mają wpływ na energetykę i przemysł to m.in.:

 • zmiany dwóch nowel ustawy o podatku akcyzowym (przepisy mają wejść w życie 1.01.2023 oraz 13.02.2023) + z niedawno poznanej ustawy z 1 grudnia 2022,
 • założenia do ustawy nowelizującej ustawę o Krajowej Administracji Skarbowe, Prawo energetyczne, ustawę SENT
 • tarczami antyinflacyjnymi (wygaśnięcie od 1.01.2023),
 • kwietniowa ustawa o przeciwdziałaniu agresji na Ukrainie 
 • dyrektywa Rady Europejskiej w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej – nowa regulacja związana z FIT for 55 
 • wrześniowa ustawa o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła
 • objęcie systemem SENT przewozu towarów CN 2701 (węgiel; brykiety, brykietki i podobne paliwa stałe wytwarzane z węgla) oraz CN 2704 (koks i półkoks, z węgla, węgla brunatnego (lignitu) lub torfu),  
 • odwołaniem stanu epidemii (m.in. od 16 maja zwolnienie  ze sprzedaży wyrobów węglowych z obowiązkiem uzyskani oświadczenia), 
 • trwającą wojną na Ukrainie.

oraz rozporządzenia:

 • dot. przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczania wyrobów akcyzowych po dopuszczeniu do konsumpcji oraz określające formularz, który należy stosować w odniesieniu do świadectwa zwolnienia.
 • w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. Poz. 713),
 • w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego
 • w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

W związku z powyższym zapraszam Państwa do zapoznania się z kolejną edycją szkolenia o podatku akcyzowym i systemie SENT, które omówi zmiany jakie zaszły w ostatnim kwartale 2022, i które będą mieć miejsce nie tylko w pierwszym miesiącu 2023, ale tak naprawdę rzutują na okres co najmniej do końca stycznia 2024 r. Wydarzenie wynika z obowiązywania przepisów aktualnego prawa i dynamicznych zmian zachodzących na rynku.

Akcyza2023www (1)

SZCZEGÓŁY WYDARZENIA:

31.01.2023

TERMIN

31.01.2023
Platforma ClickMeeting

FORMUŁA ONLINE

Platforma ClickMeeting
970 zł netto/os.

Koszt

970 zł netto/os.

PRELEGENT:

Jacek Arciszewski – doradca podatkowy, prawnik, wieloletni pracownik Głównego Urzędu Ceł, Izby Celnej w Warszawie, Ministerstwa Finansów: Departament Podatku Akcyzowego oraz Departament Ceł. Wielokrotny prelegent naszych szkoleń

W związku z ostatnimi zmianami prawnymi poniższy program jest w trakcie aktualizacji, tak by przedstawiana wiedza była najbardziej aktualna.   

 

Nowe regulacje wprowadzają m.in.:

 • uproszczenia dla podmiotów produkujących energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii (OZE) 
 • Nowe druki AKC do rozliczeń które obowiązywać będą od 1 stycznia 2023
 • zostało opublikowane rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/2449 z dnia 13 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 612/2013 w odniesieniu do danych zarejestrowanych w komunikatach dotyczących rejestracji podmiotów gospodarczych uczestniczących w przemieszczaniu wyrobów akcyzowych dopuszczonych do konsumpcji w jednym państwie członkowskim i przemieszczanych do innego państwa członkowskiego w celu dostarczenia ich tam do celów handlowych, uwzględniające dwie nowe kategorie podmiotów (uprawniony wysyłający, uprawniony odbiorca)
 • Dokumenty związane ze specyfikacją systemu EMCS PL 2
 • umożliwienie importu wyrobów akcyzowych wprost w składzie podatkowy
 • łatwiejszy handel wyrobami akcyzowymi na odległość 
 • Normalizację przepisów zwrotu z akcyzy (w ramach EU)
 • poprawienie “nieścisłości interpretacyjnych” dla tych którzy składają deklaracje kwartalnie 
 • Obowiązujące prawo w przypadku braku dostępności systemu EMCS (wcześniej aspekt ten był regulowany instrukcją)

Podczas szkolenia będziemy korzystać z następujących przepisów prawnych:

 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz.U. z 2022 r. poz. 143, z późn. zm.).

 2. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw

 3. Ustawa z dnia 1 grudnia 2022 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw1)
 4. Ustawa z dnia 9 marca 2017 r. o systemie monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. z 2021 r. poz. 1857).
 5. Ustawa z dnia 9 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz 2427) implementująca dyrektywę Rady (UE) 2020/262 z dnia 19 grudnia 2019 r. ustanawiającą ogólne zasady dotyczące podatku akcyzowego.

 6. Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym oraz niektórych innych ustaw przyjęty przez Radę Ministrów 25 października 2022 r.

 7. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835), dalej zwana ustawą przeciwko agresji.

 8. Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw opublikowana w Dzienniku Ustaw pod pozycją 1967

 9. Projekt dyrektywy Rady w sprawie restrukturyzacji unijnych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej – fit for 55.

 10. Rozporządzenie delegowane 2022/1636 uzupełniające dyrektywę Rady (UE) 2020/262 przez określenie struktury i treści dokumentów wymienianych w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych oraz określenie progu utraty wynikającej z właściwości wyrobów.

 11. Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2022/1637 z dnia 5 lipca 2022 r. ustanawiające zasady stosowania dyrektywy Rady (UE) 2020/262 w odniesieniu do stosowania dokumentów w kontekście przemieszczania wyrobów akcyzowych w procedurze zawieszenia poboru akcyzy i przemieszczania wyrobów akcyzowych po dopuszczeniu do konsumpcji oraz określające formularz, który należy stosować w odniesieniu do świadectwa zwolnienia.

 12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 9 marca 2022 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego (Dz.U. Poz. 713),

 13. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 11 czerwca 2021 r. w sprawie ewidencji i innych dokumentacji dotyczących wyrobów akcyzowych i znaków akcyzy (Dz.U. poz. 1150, z późn. zm.).

 14. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych w sprawie podatku akcyzowego oraz deklaracji w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego

 15. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wzoru deklaracji uproszczonej w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych

 16. Projekt rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie wyrobów akcyzowych, w przypadku których podatnicy mogą stosować kwartalny okres rozliczeniowy

 17. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi (Dz. U. poz. 898).

 18. Pozostałe akty wykonawcze do zmienianych ustaw.

 Do wzięcia udziału zapraszamy przedstawicieli (dyrektorów finansowych, głównych księgowych a także osoby zainteresowane rozliczaniem akcyzy w przedsiębiorstwie):

 • branży energetycznej
 • branży przemysłowej
 • przedstawicieli wod-kan
 • branży wydobywczej
 • spółek komunalnych
 • innych

Informacje organizacyjne: 

Koszt udziały jednej osoby w szkoleniu wynosi 970 złotych netto

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Zapraszam do kontaktu

Anna Kuleta 
Specjalista ds. sprzedaży   
tel. 22 118 47 17   
kom. 660 244 977 
anna.kuleta@dlaenergetyki.pl
AnnaKuleta
Verified by MonsterInsights