Skip to content
meto
meto (1)

Szanowni Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na specjalistyczne szkolenie poświęcone nowym regulacjom wprowadzonym przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2024/… w sprawie redukcji emisji metanu w sektorze energetycznym oraz zmieniające Rozporządzenie (UE) 2019/942.

W związku ze specyfiką branży ropy naftowej i gazu ziemnego a działalnością kopalni, wydarzenie zostało podzielone na dwa bloki, i odbędą się w tym samym dniu (każde po ok. 3.5h).

Szczegóły szkolenia:

Termin: 18 lipca 2024

Formuła: online (platforma Clickmeeting)

Koszt: 770 złotych/jedno stanowisko/os. (wybrana sesja – Oil&Gaz albo Kopalnie)

Agenda:

Oil&Gaz

Szkolenie dla sektora ropy naftowej i gazu zacznie się o godzinie 8.00

Kopalnie

Szkolenie dla przedstawicieli kopalni weglowych rozpocznie się o godzinie 12.00

Prelegentka

Anita Palukiewicz – ekspert związany z regulacjami dla branży energetycznej, górniczej (w tym oil & gas), chemicznej, przemysłowej oraz infrastruktury – więcej informacji na dole strony

 

W programie wydarzenia:

Ropa naftowa i gaz ziemny

Zakres oraz główne cele i założenia Rozporządzenia Metanowego

Emisja metanu w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego

 • Monitorowanie i raportowanie
 • Wycieki metanu oraz programy naprawcze
 • Ograniczenia dotyczące uwalniania metanu do atmosfery oraz jego spalania na flarze
 • Harmonogramy wdrożenia – kiedy można złożyć i co powinny zawierać
 • Regulacje dotyczące nieaktywnych odwiertów

Normy i zalecenia techniczne w zakresie rozwiązań dotyczących emisji metanu

Katalog kar oraz organy właściwe do nałożenia kar za nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia Metanowego

 

Kopalnie węgla

Zakres oraz główne cele i założenia Rozporządzenia Metanowego

Emisja metanu w sektorze węglowym

 • Monitorowanie i raportowanie
 • Ograniczenia emisji metanu z czynnych podziemnych kopalń węgla
 • Emisje metanu z zamkniętych i opuszczonych podziemnych kopalń węgla
 • Regulacje dotyczące węgla z importu
Normy i zalecenia techniczne w zakresie rozwiązań dotyczących emisji metanu

Katalog kar oraz organy właściwe do nałożenia kar za nieprzestrzeganie przepisów Rozporządzenia Metanowego
Co m.in. zmienia rozporządzenie w sektorze naftowym i gazowym:

 1. Obowiązki dotyczące pomiaru, monitorowania, raportowania i weryfikacji emisji metanu:

  • Operatorzy w sektorze ropy naftowej i gazu ziemnego będą musieli wdrożyć dokładne systemy pomiaru i monitorowania emisji metanu. Regularne raportowanie wyników będzie obowiązkowe.
  • Weryfikacja zgłaszanych danych przez niezależnych weryfikatorów akredytowanych zgodnie z międzynarodowymi normami.
 2. Badania i naprawa wycieków (LDAR):

  • Wprowadzenie obowiązkowych, regularnych badań mających na celu wykrywanie wycieków metanu i ich natychmiastową naprawę lub wymianę nieszczelnych komponentów.
  • Zastosowanie najlepszych dostępnych technologii do wykrywania wycieków, w tym zaawansowanych technologii LDAR.
 3. Zakaz uwalniania metanu do atmosfery:

  • Wprowadzenie zakazu rutynowego uwalniania metanu do atmosfery, z wyjątkiem sytuacji awaryjnych lub technicznie nieuniknionych przypadków.
  • Operatorzy muszą przedstawić dowód, że nie było możliwe ponowne zatłoczenie metanu, jego wykorzystanie na miejscu, magazynowanie czy wysłanie na rynek przed uwolnieniem do atmosfery.
 4. Zakaz rutynowego spalania gazu w pochodni:

  • Zakaz rutynowego spalania gazu w pochodni podczas normalnej produkcji ropy i gazu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to jedyna alternatywa dla uwalniania do atmosfery.
  • Wymóg stosowania pochodni gazowych o nominalnej skuteczności spalania powyżej 99%.
 5. Wprowadzenie technologii i metod detekcji wycieków:

  • Obowiązek stosowania zapalników automatycznych lub palników oszczędnościowych stałego zapłonu w celu zapewnienia większej niezawodności zapłonu.
  • Elastyczność w zakresie częstotliwości badań LDAR, zależnie od wydajności technologii stosowanej przez operatorów.
 6. Monitorowanie i zarządzanie emisjami z nieczynnych odwiertów:

  • Obowiązek monitorowania emisji metanu z nieczynnych, tymczasowo zaczopowanych oraz permanentnie zaczopowanych i opuszczonych odwiertów.
  • Dokumentowanie braku emisji metanu z odwiertów permanentnie zaczopowanych i opuszczonych w ciągu ostatnich 30 lat.
 7. Inwestycje i koszty:

  • Koszty związane z inwestycjami w technologie redukujące emisje metanu mogą być uwzględniane w taryfach, z zastrzeżeniem zasad dotyczących efektywności.
  • Operatorzy będą musieli przeznaczyć środki na wdrożenie nowych systemów monitorowania, technologii detekcji wycieków oraz na szkolenia pracowników.
 8. Przejrzystość i współpraca międzynarodowa:

  • Wprowadzenie obowiązku udostępniania rynkom i społeczeństwu informacji na temat emisji metanu związanych z produkcją i przetwarzaniem ropy naftowej oraz gazu ziemnego.
  • Współpraca z partnerami energetycznymi na szczeblu międzynarodowym w celu zwalczania emisji metanu.

Wnioski

Wprowadzone zmiany będą wymagały od branży ropy naftowej i gazu ziemnego znacznych inwestycji w nowe technologie i systemy monitorowania. Operatorzy będą musieli dostosować swoje procesy operacyjne, aby sprostać nowym wymogom dotyczącym redukcji emisji metanu. Nowe regulacje mają na celu nie tylko ochronę środowiska, ale również poprawę jakości powietrza i zdrowia publicznego poprzez zmniejszenie emisji metanu, który jest silnym gazem cieplarnianym.

 

Co m.in. zmienia rozporządzenie w kopalniach węgla:

 1. Obowiązek monitorowania emisji metanu:

  • Operatorzy czynnych podziemnych kopalń węgla będą musieli stale monitorować i raportować emisje metanu.
  • Emisje metanu będą musiały być kwantyfikowane przy użyciu specyficznych współczynników emisji dla danego zagłębia, a także poprzez bezpośrednie pomiary.
 2. Redukcja emisji metanu:

  • W kopalniach węgla wprowadzone zostaną środki mające na celu ograniczenie emisji metanu, w tym:
   • Wycofywanie pochodni gazowych o nominalnej skuteczności spalania poniżej 99%.
   • Wprowadzenie technologii wychwytywania metanu i zatłaczania go do sieci gazowej lub jego wykorzystanie na miejscu.
   • Stopniowe eliminowanie rutynowego spalania gazu w pochodni.
 3. Monitorowanie i zarządzanie emisjami z zamkniętych kopalń:

  • Państwa członkowskie będą zobowiązane do sporządzania wykazów zamkniętych i opuszczonych kopalń węgla.
  • W zamkniętych podziemnych kopalniach węgla będą instalowane urządzenia do pomiaru emisji metanu.
  • Zatopienie zamkniętych kopalń węgla, aby zapobiec emisjom metanu, będzie wspierane, jednak z uwzględnieniem zagrożeń dla środowiska.
 4. Systemy zachęt do redukcji emisji metanu:

  • Państwa członkowskie będą mogły wprowadzać systemy zachęt, aby wspierać inwestycje w technologie redukujące emisje metanu, np. wychwytywanie i ponowne zatłaczanie metanu, redukcję emisji z szybów wentylacyjnych.
 5. Wymogi techniczne i inwestycje:

  • Kopalnie będą musiały zainwestować w nowe technologie monitorowania i redukcji emisji metanu.
  • Koszty związane z tymi inwestycjami mogą być uwzględnione w taryfach, z zastrzeżeniem zasad dotyczących efektywności.
 6. Obowiązki raportowania i weryfikacji:

  • Operatorzy kopalń będą zobowiązani do składania regularnych raportów dotyczących emisji metanu.
  • Weryfikacja danych przez niezależnych weryfikatorów akredytowanych zgodnie z międzynarodowymi normami będzie obowiązkowa.

Wnioski

Rozporządzenie wprowadza szeroko zakrojone zmiany mające na celu znaczną redukcję emisji metanu z kopalń węgla. Będzie to wymagało od operatorów kopalń znacznych inwestycji w nowe technologie i systemy monitorowania. W dłuższej perspektywie, zmiany te przyczynią się do poprawy jakości powietrza i zmniejszenia wpływu kopalń węgla na zmiany klimatyczne. Jednakże, operatorzy kopalń będą musieli stawić czoła nowym wyzwaniom związanym z wdrożeniem i utrzymaniem zgodności z nowymi regulacjami.

Wykładowca

Anita Palukiewicz

Jej specjalizacja koncentrują się na  branży energetycznej, górniczej (w tym oil & gas), chemicznej, przemysłowej oraz infrastruktury. Od lat pomaga przedsiębiorcomw obszarze regulacji środowiskowych, procesu inwestycyjnego, postępowań administracyjnych, planowania przestrzennego. Jest ekspertem w zakresie gospodarki odpadami, w tym gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz odpadami komunalnymi. Doradza w aspektach środowiskowych w ramach transakcji fuzji i przejęć (M&A). Współpracuje z liderami z branży energetycznej przy strategicznych procesach reorganizacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem projektów Waste-to-Energy, ESG, transformacji energetycznej. Anita specjalizuje się również w zakresie projektów OZE, w tym elektrowni wiatrowych, fotowoltaicznych i biogazowni.W razie pytań pozostaję do dyspozycji

Maciej Czech

Opiekun Klienta

tel. 22 118 47 17

kom. 606 739 737

maciej.czech@dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights