Skip to content
BANEROIS (1)

Szanowni Państwo, 

Rok 2023 i lata ubiegłe były okresem wprowadzania wielu nowy regulacji środowiskowych. Dlatego też, jak co roku, proponujemy Państwu szkolenie “Sprawozdawczość i opłaty za korzystanie środowiska“, które przypomni Państwu obowiązki sprawozdawcze, jakie mają Państwo do wypełnienia w zbliżającym się I kwartale 2024. Wiedza zdobyta podczas szkolenia pozwoli na należyte przygotowanie się do ewentualnej kontroli w zakładzie, a tym samym na uniknięcie sankcji finansowych.

Celem przestawianego szkolenia jest wyjaśnienie obowiązków sprawozdawczych i opłatowych oraz omówienie i przedstawienie na przykładach prawidłowych sposobów wypełniania wykazów na temat opłat za korzystanie ze środowiska, w tym na podstawie informacji zawartych w raporcie wprowadzonym do Krajowej bazy (KOBIZE) za 2023 rok, a rozliczanych w roku 2024, zgodnie z art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska.

Przypominamy, że raz w roku do 31 marca podmioty korzystające ze środowiska przedkładają marszałkom województw wykazy za rok poprzedni zawierające informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz wysokości należnych z tego tytułu opłat. Przedsiębiorstwa, które korzystają ze środowiska ustalają we własnym zakresie wysokość należnych opłat za korzystanie ze środowiska za okres, w którym korzystanie miało miejsce. Opłaty wnoszone są za rok kalendarzowy na rachunek właściwego urzędu marszałkowskiego do 31 marca następnego roku. Opłaty za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wynikające z eksploatacji urządzeń, wnoszone są na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu korzystającego ze środowiska, a pozostałe opłaty na rachunek urzędu marszałkowskiego właściwego ze względu na miejsce korzystania ze środowiska.

Dodatkowo m.in.: 

 • do 28 Lutego – obowiązek złożenia raportu o wielkościach emisji gazów cieplarnianych i innych substancji wprowadzanych do powietrza. Sprawozdanie należy składać poprzez system KOBIZE.
 • do 15 Marca  – obowiązek złożenia rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu odpadami za rok 2021, za pomocą modułu sprawozdawczości w systemie BDO

Szczegóły wydarzenia:

23.01.2024

TERMIN ONLINE

23.01.2024
6.02.2024

TERMIN WARSZAWA

6.02.2024
Stacjonarnie (Warszawa) oraz Online

FORMUŁA HYBRYDOWA

Stacjonarnie (Warszawa) oraz Online
online 1170 zł netto/os.

KOSZT ONLINE

online 1170 zł netto/os.
online 1370 zł netto/os.

KOSZT WARSZAWA

online 1370 zł netto/os.

Prowadząca:  Ekspert niezależny, kierownik referatu w Departamencie Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prowadzenia szkoleń dotyczących obowiązków sprawozdawczych wobec urzędów marszałkowskich.

W trakcie wydarzenia omówione zostaną najczęściej występujące rodzaje korzystania ze środowiska, poznają Państwo podstawy prawne i merytoryczne ustalania opłat za korzystanie ze środowiska, w tym opłat dotyczących emisji pochodzącej z urządzeń klimatyzacyjnych oraz spawania i malowania oraz środków stosowanych do dezynfekcji. Przedstawione zostaną nowe regulacje prawne dotyczące opłat w zakresie emisji substancji do powietrza, wynikające z art. 286 ustawy Prawo ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu przyporządkowania listy substancji raportowanych do Krajowej bazy w stosunku do wykazu opłatowego, z wyjaśnieniem zasad dotyczących opłat za rodzaje pyłów, w tym sadzy, a także nowe zasady prowadzenia rejestru BDO oraz składania wniosków, poprzez konto w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami.

Prowadząca przedstawi praktyczne przykłady naliczania opłat, a także prawidłowe wypełnianie obowiązujących wzorów formularzy z wykorzystaniem dostępnych metod obliczeniowych.

Materiały szkoleniowe zawierają zbiór przepisów prawnych i zasad, stanowiących podstawę do naliczania opłat środowiskowych, oraz wniosków rejestrowych, aktualizacyjnych i o wykreślenie z rejestru BDO

Wśród głównych zagadnieniach szkolenia znalazły się m.in:

 1. System opłat za korzystanie ze środowiska – podstawy prawne i ogólne zasady
 2. Przygotowanie wykazu opłatowego za 2023 rok na podstawie danych i informacji wprowadzanych do Krajowej bazy
 3. Opłaty za wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza – rodzaje źródeł podlegających opłatom
 4. Opłaty za składowanie odpadów
 5. praktyczne przykłady przedstawione na wzorach formularzy
 6. Metodyka naliczania opłat dla instalacji wymagających pozwolenia
 7. Praktyka i przykłady w sprawozdawczości
 8. Kontrole w zakładach
 9. Baza danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami (BDO) – Rejestr
 10. Omówienie projektowanych zmian w przepisach prawnych w zakresie sprawozdawczości
 

Informacje organizacyjne: 

Koszt udziału w szkoleniu online wynosi  1170 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko). Dla szkolenia stacjonarnego koszt wynosie 1370 złotych netto. Ceny obowiązują na 7 dni przed datą realizacji szkolenia. Po tym terminie koszt udziału w szkoleniu wzrasta o 200 zł netto.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

W razie pytań pozostaję do dyspozycji

Agnieszka Kawala

Zespół dlaenergetyki.pl

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 531 447 700

e-mail:  agnieszka.kawala@dlaenergetyki.pl 

 
Verified by MonsterInsights