Skip to content

Od 1 stycznia 2024 r. nastąpiło połączenie państwowej służby hydrogeologicznej (PSH) i państwowej służby geologicznej (PSG). Realizacja zadań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne będzie kontynuowana przez państwową służbę geologiczną.

NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE ORAZ JEGO PRZEPISY ZACZĘŁY OBOWIĄZYWAĆ 28.10.2023

PGG4

Szanowni Państwo

Poniżej znajdują się informację o kolejnym wydarzeniu dla branży górniczo- wydobywczej. Tym razem, podczas dwudniowego spotkania, przedstawiciele branży zapoznają się z zagadnieniami związanym bezpieczeństwem w projektowaniu i ruchu zakładów górniczych

Szczegóły szkolenia

20/21 marca 2024

TERMIN

20/21 marca 2024
Katowice

FORMUŁA

Katowice
1870 zł netto/os.

Koszt

1870 zł netto/os.

Wykładowcy (więcej informacji na dole strony):

MEC. JAN ANDRZEJ STEFANOWICZ, EKSPERT PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO, PRAWA WODNEGO ORAZ REGULACJI W SEKTORZE NAFTOWO-PALIWOWYM

MEC. JAN ANDRZEJ STEFANOWICZ, EKSPERT PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO, PRAWA WODNEGO ORAZ REGULACJI W SEKTORZE NAFTOWO-PALIWOWYM

MEC. EWELINA ANNA KOSTKA, EKSPERT DS OBSŁUGI PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO 

MEC. EWELINA ANNA KOSTKA, EKSPERT DS OBSŁUGI PRAWNEJ PRZEDSIĘBIORSTW SEKTORA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO 

MEC. JUSTYNA NOWACZEK, EKSPERT PRAWA OCHRONY  ŚRODOWISKA

MEC. JUSTYNA NOWACZEK, EKSPERT PRAWA OCHRONY  ŚRODOWISKA

O ile pierwsza edycja wydarzenia z cyklu, poświecona była ogólnym zagadnieniom i zmianom wynikającym z procedowanej ustawy PGG. Druga która odbyła się w styczniu była kierowana jest dla służb mierniczo-geologicznych
 
Prezentowana marcowa edycja szczegółowo omówi:m.in.: 
 • nowe przepisy i akty wykonawcze (praktyczne omówienie co zawierają poszczególne legislacje) 
 • klasyfikacja zagrożeń, ich źródła, przyczyny 
 • w jaki sposób dokumentować rozpoznawanie zagrożeń obowiązki zapobiegania i przeciwdziałania zagrożeniom (spojrzenie z kilku perspektyw wynikających m.in. PGG, POŚ, OOŚ, KC, KK, KW), 
 • wskazanie podmiotów odpowiedzialnych (również z perspektywy w/w legislacji) 
 • wskazanie obszarów zagrożeń związanych m.in. z: działalnością przedsiębiorstwa, środowiska naturalnego, życia i zdrowia pracowników, złóż kopalin wód czy górotworów i innych 
 • rozpoznawanie zagrożeń – mapy ryzyk
 
W związku z powyższym, zachęchcam Państwa do zastanowienia się na wzięciem udziału w naszym wydarzeniu, poniżej przedstawiając program wydarzenia. 
 
Projekt bez nazwy (95)
Zmieniona ustawa PGG to nowe uwarunkowania prowadzenia działalności geologiczno-górniczej. Główne zmiany wpływające na funkcjonowanie przedsiębiorstwa dot.:
 • sporządzania dokumentacji geologicznych wraz z ich dodatkami
 • pracy służb górniczych m.in. sporządzanie ewidencji czy dokumentacji mierniczo- geologicznej
 • rozpoznawanie i wydobywanie kopalin/zasobów złoża (szczerpania)
 • bazy zasobowej (zagospodarowanie, powiększenie, ograniczenie, wydobycie)
 • konkurencji obszarowej i branżowej
 • mapy ryzyk wraz zarządzeniem ryzykiem w przedsiębiorstwie sektora geologiczno-górniczego
Projekt bez nazwy (5)

Odpowiedzialność a nowe prawo

W ostatnich tygodniach pojawiają się głosy o możliwościach “przeniesienia” odpowiedzialności zewnętrznymi firmami bądź osobami w zakresie bezpieczeństwa na pomiot trzecie w zakresie bezpieczeństwa. Pogląd taki budzi pewne obawy, oczym poniżej. W

W szczególności, pojawiają się głosy, że takie partnerstwa mogą umożliwiać przeniesienie całkowitej lub częściowej odpowiedzialności za bezpieczeństwo na wspomniany podmiot/osobę trzecią. W kontekście obecnych dyskusji, istotne jest rozważenie, w jakim stopniu ten mechanizm odpowiedzialności może prowadzić do komplikacji wynikających z niejasnych przepisów prawnych i potencjalnych błędnych interpretacji tychże zapisów.

W odpowiedzi na powyższe, pragnę zaprosić do zapoznania się z przygotowaną przeze mnie interpretacją obowiązujących regulacji. Intencją tego opracowania jest wyjaśnienie kluczowych aspektów współpracy z zewnętrznymi dostawcami, także z uwzględnieniem najnowszych zmian legislacyjnych.

Na wstępie warto zaznaczyć, że zatrudnianie podmiotów/osób trzecich wiążę się jest jednym z poważniejszych ryzyk (także związany jest z ponoszeniem odpowiedzialności za wybór podmiotu/osoby). Zatrudnianie czy współpraca z firmami,  które będą zajmowały się pewną częścią monitoringu zagrożeń i jednocześnie wykonywały usługi związane np. z odprowadzaniem wód, odpadami wydobywczymi, utylizacją czy zarządzaniem niektórymi procesami, w żadnym razie nie zdejmuje odpowiedzialności z przedsiębiorcy, kierownika ruchu zakładu górniczego, wyższego i średniego dozoru

Przede wszystkim, tutaj trzeba zdawać sobie sprawę, iż niezależnie od takich regulacji, można wskazać przykładowo trzy przepisy, które pokazują nieskuteczność delegacji odpowiedzialności za ryzyka na podmioty trzecie. Przytoczę tu przykładowo art. 429, 430, 435 Kodeksu Cywilnego oraz art. 146, 150 PGiG (panel 4 harmonogramu szkolenia).

Niezależnie od odpowiedzialności przedsiębiorcy, a więc spółki prowadzącej działalność geologiczną i górniczą, trzeba wyróżnić odpowiedzialność osób wyższego nadzoru górniczego z tytułu zapewnienia bezpieczeństwa (art. 108 ust. 2 pkt 2 oraz ust. 9 pkt 4 lit. a, art. 112, art. 117 pkt 1, 4 i 6 pgig,). Biorąc pod uwagę odpowiedzialność z tytułu błędu w wyborze, czyli art. 429 kc, co najmniej na kierowniku ruchu zakładu górniczego i odpowiednio na zarządzie bądź na przypisanym do tego członku zarządu, będzie ciążyła odpowiedzialność za wybór podmiotu czy osoby, któremu powierza się pełnienie pewnych czynności z zakresu bezpieczeństwa. 

 PRELEGENCI WYDARZENIA

Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 1995 r. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 2002-2012 Przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przewodniczący wielu Rad Nadzorczych, uczestnik Prac legislacyjnych nad wieloma ustawami, konsultant komisji sejmowych oraz senackich, Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP. Były Ekspert w Gabinecie Marszałka Senatu RP. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Przewodniczył radom nadzorczym LAKMA S.A., Zielona Budka S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu Trion S.A., w latach 2006-2010 był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu GL S.A. w latach 2004-2008 sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Adwokatów i Radców Prawnych Naczelnej Rady Adwokackiej. Przewodniczący Rady Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacji Naukowej.

MEC. JAN ANDRZEJ STEFANOWICZ - ADWOKAT, EKSPERT PRAWA GEOLOGICZNEGO I GÓRNICZEGO, PRAWA WODNEGO ORAZ REGULACJI W SEKTORZE NAFTOWO-PALIWOWYM.

Członek Komitetu Zrównoważonej Gospodarki Surowcami Mineralnymi PAN. Członek-założyciel Towarzystwa Ekonomistów Polskich w 1995 r. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. W latach 2002-2012 Przewodniczący Rady Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. Przewodniczący wielu Rad Nadzorczych, uczestnik Prac legislacyjnych nad wieloma ustawami, konsultant komisji sejmowych oraz senackich, Biura Studiów i Ekspertyz Sejmu RP. Były Ekspert w Gabinecie Marszałka Senatu RP. Ekspert w Komisji Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego. Przewodniczył radom nadzorczym LAKMA S.A., Zielona Budka S.A., Przewodniczący Komitetu Audytu Trion S.A., w latach 2006-2010 był Przewodniczącym i Wiceprzewodniczącym Rady Nadzorczej Grupy LOTOS S.A. oraz Przewodniczącym Komitetu Audytu GL S.A. w latach 2004-2008 sprawował funkcję Przewodniczącego Komisji ds. Adwokatów i Radców Prawnych Naczelnej Rady Adwokackiej. Przewodniczący Rady Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych Fundacji Naukowej.
W swojej codziennej praktyce zawodowej wspiera klientów m.in. w procesie uzyskania koncesji eksploracyjnych i eksploatacyjnych, a także w zarządzaniu ryzykiem zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji przedsięwzięć geologiczno-górniczych. Dodatkowo specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawa wodnego , planowania zagospodarowania przestrzennego. W swojej dotychczasowej praktyce prowadziła m.in. liczne postępowania o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż, w tym postępowania dla wiodących spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także m.in. postępowania o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża, o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej złoża, a także dodatków do tych dokumentacji, postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, dotyczące sporów kompetencyjnych oraz pozwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami i prowadzeniem składowisk odpadów, zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak i sądowo-administracyjnego przed WSA oraz NSA.

mec. Ewelina Kostka - Adwokat, ekspert zajmująca się obsługą prawną przedsiębiorstw sektora geologicznego i górniczego.

W swojej codziennej praktyce zawodowej wspiera klientów m.in. w procesie uzyskania koncesji eksploracyjnych i eksploatacyjnych, a także w zarządzaniu ryzykiem zarówno na etapie projektowania, jak i realizacji przedsięwzięć geologiczno-górniczych. Dodatkowo specjalizuje się w prawie ochrony środowiska, prawa wodnego , planowania zagospodarowania przestrzennego. W swojej dotychczasowej praktyce prowadziła m.in. liczne postępowania o udzielenie lub zmianę koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie złóż kopalin oraz wydobywanie kopalin ze złóż, w tym postępowania dla wiodących spółek z udziałem Skarbu Państwa, a także m.in. postępowania o zatwierdzenie dokumentacji geologicznej złoża, o zatwierdzenie dokumentacji hydrogeologicznej złoża, a także dodatków do tych dokumentacji, postępowania o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia, o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, dotyczące sporów kompetencyjnych oraz pozwoleń związanych z gospodarowaniem odpadami i prowadzeniem składowisk odpadów, zarówno na etapie postępowania administracyjnego, jak i sądowo-administracyjnego przed WSA oraz NSA.
absolwentka studiów podyplomowych na prawo ochrony środowiska oraz na kierunku inżynier kontraktu 

MEC. JUSTYNA NOWACZEK, ADWOKAT, SPECJALISTKA DS PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA

absolwentka studiów podyplomowych na prawo ochrony środowiska oraz na kierunku inżynier kontraktu 

 Informacje organizacyjne:

Koszt udziału

1870 zł netto/os. – cena obowiązuje do 12 marca 2024

 • Miejsce przeprowadzania szkolenia:
Katowice
 

O Kancelarii Juris

Prawnicy z obszernym doświadczeniem w postępowaniach administracyjnych i sądowych w zakresie koncesji na ze złóż (w tym węglowodorów), analiz prawnych dotyczących regulacji w zakresie prawa geologicznego i górniczego oraz prawa ochrony środowiska, rozpoznawaniu stanu prawnego i faktycznego niektórych złóż kopalin. Kancelaria codziennie dostarcza kompleksowe i specjalistyczne audyty prawne podmiotom prowadzących działalność geologiczno-górniczą.

Jest najdłużej działająca samodzielna kancelaria prawna w Polsce i najstarszą kancelaria prawna w Warszawie. Nieprzerwanie, w tej samej formie, od 1989 roku, jej pracownicy świadczą pomoc prawną przedsiębiorcom, osobom fizycznym i prawnym, administracji państwowej i samorządowej.

W zakresie prawa geologicznego i górniczego, Kancelaria obsługiwała podmioty m.in. tj.: KGHM Polska Miedź S.A.; Grupa LOTOS; PAK Kopalnia Węgla Brunatnego Adamów S.A.; LWB BogdankaZGH BolesławKieleckie Kopalnie Surowców Mineralnych S.A.; Encana; ECI Investment; Koalicja Klimatyczna.

Juris

Kontakt do opiekuna wydarzenia

Justyna Dmowska 

tel. 22 118 47 17 

kom. 600 694 220

email: justyna.dmowska@dlaenergetyki.pl

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights