Skip to content
Reforma systemu planowania przestrzennego (2)

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się ze szkoleniem dla przedstawicieli jednostek samorządów terytorialnych. Wydarzenie przedstawi projekt reformy systemu planowania przestrzennego, która jest przygotowywana przez Ministra Rozwoju i Technologii. Wejście nowych regulacji w życie jest planowane na 1 stycznia 2023 r. Celem szkolenia jest przedstawienie założeń i projektów opracowywanych w ramach reformy – nie tylko w zakresie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ale i innych ustawy (w tym ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych czy tzw. specustawy mieszkaniowej).

Według opublikowanej Oceny Skutków Regulacji głównym następstwem wejścia ustawy będzie:

 • zobowiązanie gmin do sporządzenia nowego aktu planowania przestrzennego – planu ogólnego. 
 • wzmocnienie władztwa planistycznego gminy
 • wprowadzenie narzędzia określającego obszary, dla których możliwe jest wydanie decyzji o warunkach zabudowy, co umożliwi skuteczną politykę w zakresie ograniczania rozpraszania zabudowy.
 • wprowadzenie nowego rodzaju planu miejscowego ZPI
 • skrócenie czasu procedowania aktów planistycznych,
 • poprawa współpracy  między mieszkańcami a gminą (w zakresie ich tworzenia)
 • przeciwdziałanie rozpraszaniu się zabudowy na tereny rolnicze, leśne i przyrodniczo cenne
 • wejście obowiązkowego  prowadzenia Rejestru Urbanistycznego 
 • ułatwienie inwestowania na terenach już zabudowanych

Nowe otoczenie regulacyjne wpływające na działalność gmin to nie tylko ustawa, ale także:

 1. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy
 2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie wymaganego zakresu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
 3. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 17 grudnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wymagań dotyczących nowej zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku
W związku z powyższym zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w wydarzeniu, które w całości poprowadzi mec. Iwo Fisz z Kancelarii Sienkiewicz & Zamroch – ekspert z zakresu planowania przestrzennego
 
 
Koszt:

Koszt udziału w szkoleniu, w formule online wynosi 670 zł netto za udział jednej osoby/jedno stanowisko. Dla zgłoszeń i rezerwacji dokonanych po 16.06.2022, koszt udziału wynosi 770 zł netto.

O prelegencie

Mecenas Iwo Fisz jest ekspertem z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego. Codziennie zajmuje się problematyką planowania i zagospodarowania przestrzennego, gospodarki nieruchomości i dostępem do informacji publicznej. Doradza urzędnikom i przedsiębiorcom. Posiada doświadczenie w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych. Problematykę prawa administracyjnego zna również z punktu widzenia organu administracji. W latach 2013-2017 był członkiem pozaetatowym Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu. Prowadzę szkolenia z zakresu gospodarki przestrzennej, prawa administracyjnego dla przedsiębiorców i urzędników. Praktykę łączy z zainteresowaniami naukowymi. Jest autorem artykułów dotyczących prawa i postępowania administracyjnego,.
 
Pozostaję do Państwa dyspozycji

Maciek Czech

k. 606 739 737

maciej.czech@dlaenergetyki.pl

Zespół www.dlaenergetyki.pl

Verified by MonsterInsights