Skip to content
CLP (2)

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszam do zapoznania się z praktycznymi warsztatami online “Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów w przedsiębiorstwie“.

Szczegóły szkolenia:

25.04.2024

termin

25.04.2024
 On-Line

FORMUŁA 

 On-Line
1170 PLN netto

koszt

1170 PLN netto

Szkolenie organizujemy w związku z wieloma zmianami, które już nastąpiły oraz mają nastąpić w najbliższym czasie w obszarze omawianej problematyki.

Od 2024 roku przestał działać w Polsce system ELDIOM i wszystkie zgłoszenia są wykonywane przez portal PCN. Dodatkowo w tym roku nastąpią zmiany związane z przepisami CLP mające znaczący wpływ na mieszaniny przemysłowe. Zapewnienie zgodności produktów z nowymi przepisami ma kluczowe znaczenie dla uniknięcia potencjalnych problemów i kar. Ze względu na zmiany w normach niektóre mieszaniny, które wcześniej uważano za bezpieczne, mogą teraz zostać zaliczone do kategorii niebezpiecznych. Będzie oznaczać to dostosowanie składu produktu i zmianę oznakowania na etykiecie.

W programie m.in.:

    ✔️  Kryteria klasyfikacji

  • Jakie informacje są niezbędne z załącznika VI
  • Podejście w klasyfikacji do nowych klas zagrożeń
  • Okresy przejściowe
  • Wiele innych

    ✔️  Zasady dotyczące oznakowywania chemikaliów według wytycznych rozporządzenia CLP

  • Art. 17 rozporządzenia CLP
  • Kod UFI
  • Wiele innych

    ✔️  Ćwiczenia praktyczne z zakresu klasyfikacji i oznakowania chemikaliów zgodnie z przepisami rozporządzenia CLP

Patron Medialny:

logo_chemiaibiznes

Prelegentka

dr Monika Wasiak – Gromek

Pełniła funkcję Naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmowała się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentowała Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowiła jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego, głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów w/w rozporządzeń oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.

Szkolenia:

Przypominając 

Rozporządzenie REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów wraz z rozporządzeniem CLP w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów to kluczowe przepisy unijne dotyczące oceny chemikaliów i zarządzania nimi. Rozporządzenie REACH zostało ostatnio ocenione parę lat temu, gdzie stwierdzono, że REACH jest skuteczny, ale istnieją możliwości dalszej poprawy, uproszczenia i zmniejszenia obciążeń. Po dokonaniu oceny podjęto szereg działań o charakterze nielegislacyjnym (niektóre z nich zostały ukończone, inne nadal trwają), aby usprawnić wdrażanie rozporządzenia REACH. Ponadto, aby wywiązać się ze zobowiązań podjętych w strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozporządzenie CLP zostanie również poddane ukierunkowanej rewizji, wraz z innymi sektorowymi przepisami dotyczącymi chemikaliów.

Koszt szkolenia wynosi 1170 zł netto dla osób zgłoszonych do 15 kwietnia 2024 włącznie, dla zgłoszeń przesłanych po tym terminie koszt udziału w szkoleniu wzrasta o 200zł netto.

 

W razie pytań pozostaję do dyspozycji

Agnieszka Kawala

Zespół dlaenergetyki.pl

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 531 447 700

e-mail:  agnieszka.kawala@dlaenergetyki.pl 

Verified by MonsterInsights