Skip to content

Szanowni Państwo,

zapraszamy do zapoznania się z poniższymi szkoleniami, które w całości zostaną poprowadzone przez dr Monikę Wasiak-Gromek (naczelnik Krajowego Centrum Informacyjnego ds. Reach i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych).

Celem wydarzeń będzie omówienie zmian w kartach charakterystyki oraz rozporządzenia REACH i CLP w ramach nowej strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Od stycznia 2023 roku wszystkie firmy będą musiały spełnić wymagania rozporządzenia 2020/878 i przygotować karty charakterystyki zgodnie z tym rozporządzeniem, ponieważ mogą być tylko przekazywane karty charakterystyki, które będą miały nowy format. Zmieni się również rozporządzenie CLP w zakresie wprowadzenia nowych klas zagrożeń. Przyszły rok to ostatni rok, w którym będzie można zgłaszać mieszaniny stwarzające zagrożenie przez krajowe systemy. W Polsce z końcem 2023 roku przestanie działać program ELDIOM.

Wszystkie szkolenia odbywają się w formule online, na platformie ClickMeeting. 

MieszaninyBaner (4)

“Karta charakterystyki – praktyczne aspekty”

 

Termin: 20 stycznia 2023

W programie m.in.:

 • Podstawa prawna – art. 31 i załącznik II – przepisy rozporządzenia 2015/830 a rozporządzenia 2020/878

 • Okresy przejściowe

 • Dostawca karty – nowa interpretacja

 • Identyfikator produktu

 • Kod UFI

 • DNEL, PNEC – ocena bezpieczeństwa chemicznego

 • Zbieranie informacji NDSy unijne i krajowe

 • Substancje PBT, vPvB, ED

 • Klasyfikacja i oznakowanie chemikaliów

 • Łańcuch dostaw a karta charakterystyki rozszerzona karta

 • SN – wytyczne omówienie przykładowych kart charakterystyki lub kart dostarczonych przez uczestników szkolenia

reachbaner

“Zmiany rozporządzenia REACH i CLP w ramach nowej strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju”

Termin: 25 stycznia 2023

W programie m.in.

 • nowa strategia chemiczna

 • rozporządzenie REACH i zmiany związane m.in: 

  • rejestracją

  • autoryzacją i restrykcjami

  • informacjami w łańcuchach dostaw

  • śladem środowiskowym

  • wieloma innymi

 • rozporządzenie CLP i jego zmiany związane z:

  • nowymi klasami zagrożeń

  • klasyfikacją substancji 

  • sprzedażą online

  • etykietami 

  • załącznikiem VIII

MieszaninyBaner (1)

“Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do CLP (teoria + praktyka)”

Termin: 3 lutego 2023

W programie m.in.:

1. ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (UE) 2017/542 – Załącznik VIII do rozporządzenia CLP:

2. Kolejne zmiany załącznika VIII:

 • pierwsza poprawka Rozporządzenie (UE) 2020/11,

 • druga poprawka – Rozporządzenie (UE) 2020/1677,

3. Niepowtarzalny identyfikator postaci czynnej (Unique Formula Identifier – UFI):

4. Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie:

 • jakie są najczęstsze błędy,

5. Zmiana unijnego zharmonizowanego systemu kategoryzacji produktów (The EU Product Categorisation System (EU PCS).

Formularz zgłoszeniowy na szkolenia na proponowane szkolenia:

 • “Karta charakterystyki – praktyczne aspekty” – 20.01.2023
 • “Zmiany rozporządzenia REACH i CLP w ramach nowej strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju” – 25.01.2023 
 • “Zgłaszanie mieszanin stwarzających zagrożenie zgodnie z załącznikiem VIII do CLP (teoria + praktyka)” – 3.02.2023


Przypominając, Rozporządzenie REACH w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów wraz z rozporządzeniem CLP w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania chemikaliów to kluczowe przepisy unijne dotyczące oceny chemikaliów i zarządzania nimi. Rozporządzenie REACH zostało ostatnio ocenione parę lat temu, gdzie stwierdzono, że REACH jest skuteczny, ale istnieją możliwości dalszej poprawy, uproszczenia i zmniejszenia obciążeń. Po dokonaniu oceny podjęto szereg działań o charakterze nielegislacyjnym (niektóre z nich zostały ukończone, inne nadal trwają), aby usprawnić wdrażanie rozporządzenia REACH. Ponadto, aby wywiązać się ze zobowiązań podjętych w strategii chemicznej na rzecz zrównoważonego rozwoju, rozporządzenie CLP zostanie również poddane ukierunkowanej rewizji, wraz z innymi sektorowymi przepisami dotyczącymi chemikaliów.

O prelegencie:

dr Monika Wasiak-Gromek obecnie pełni funkcję Naczelnika Wydziału Krajowego Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP w Biurze do Spraw Substancji Chemicznych. Zajmuje się sprawami dotyczącymi rozporządzenia REACH oraz CLP, klasyfikacją i oznakowaniem chemikaliów. Ponadto reprezentuje Krajowe Centrum Informacyjnego ds. REACH i CLP (Polski Helpdesk ds. REACH) w unijnej sieci HELP NET, która działa w ramach ECHA (Europejskiej Agencji Chemikaliów) w Helsinkach. Była członkiem grupy roboczej Komisji Europejskiej w sprawie Klasyfikacji i Oznakowania Niebezpiecznych Substancji w Europejskim Biurze Chemicznym, członkiem Grupy Roboczej dot. Niebezpiecznych Preparatów oraz uczestnikiem spotkań Grupy Roboczej, która stanowiła jednostkę pomocniczą dla Komisji Europejskiej w zagadnieniach dotyczących Dyrektywy Preparatowej. Współpracuje z przemysłem w sprawie ustawodawstwa chemicznego, głównie klasyfikacji, oznakowania, kart charakterystyki oraz wypełniania wytycznych rozporządzeń REACH i CLP. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych z zakresu przepisów w/w rozporządzeń oraz autorem licznych artykułów związanych z tą tematyką.

Informacje organizacyjne: 

Koszt udziału w jednym dniu szkolenia online wynosi 970 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko).

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Zapraszam również do zapoznania się z naszymi pozostałymi wydarzeniami. Więcej informacji na www.dlaenergetyki.pl/szkoleniaW razie pytań pozostaję do dyspozycji,

Agnieszka Kawala
Zespół dlaenergetyki.pl
tel. 22 118 47 17
tel. kom. 531 447 700
e-mail:  agnieszka.kawala@dlaenergetyki.pl

 

Verified by MonsterInsights