Skip to content
www – oze_baner
Szanowni Państwo, 

serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu dotyczącym długo oczekiwanych zmian w nowelizacji ustawy Prawo energetyczne oraz ustawy o OZE (UC74) oraz przepisy cable poolingu.

 7 września 2023 r. weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego, która implementuje do polskiego porządku prawnego szereg aktów prawa europejskiego z obszaru energetyki, w tym tzw. dyrektywę rynkową. Zmienia się także ustawa o odnawialnych źródłach energii.
Większość przepisów weszła w życie teraz. Nowelizacja wprowadza szereg zmian w sektorze energetycznym m.in. nowe regulacje w zakresie sprzedaży energii elektrycznej (nowe warunki umowne, obowiązki dotyczące rozliczeń, rozwiązania sporne ze sprzedawcą, obowiązki informacyjne).

 Linia bezpośrednia pozwala na łączenie wytwórców energii elektrycznej oraz jej konsumentów z pominięciem sieci dystrybucyjnej. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe będzie szersze wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez odbiorców przemysłowych, co z kolei, poprzez obniżenie kosztów energii, powinno pozytywnie wpłynąć na ich konkurencyjność. Na stronie URE dostępny jest już wzór formularza zgłoszeniowego. Prezes URE dokona wpisu linii bezpośredniej do wykazu linii bezpośredniej w terminie 45 dni od dnia złożenia poprawnego zgłoszenia.

 Na szkoleniu również omówimy przepisy dotyczące cable poolingu, które  znaczną obowiązywać już od 1 października. Instalacjami hybrydowymi staną się te projekty, których moc zainstalowana jest nie większa niż 80 proc. łącznej mocy planowanego zespołu instalacji. W przypadku dołączenia magazynu energii, musi on wprowadzić do sieci nie mniej niż 5 proc. wolumenu energii elektrycznej pochodzącej z urządzeń wchodzących w skład zespołu.

8.11.2023

TERMIN

8.11.2023
Online

FORMUŁA

Online
1270 zł netto/os.

Koszt

1270 zł netto/os.

Prelegenci:

 • mec. Michał Andruszkiewicz – Partner, Adwokat, Departament Energetyki i Projektów Infrastrukturalnych, Kancelaria CMS
 • Piotr Prawda – doradca w zakresie regulacji rynku energii, starszy prawnik w Departamencie Energetyki i Infrastruktury w kancelarii CMS


Podczas szkolenia omówimy zmiany, które wprowadza ustawa:

 • nowy model sprzedaży rezerwowej energii elektrycznej
 • zmiany w zakresie regulacji dotyczących linii bezpośredniej
 • obowiązek zawierania z odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym wyłącznie umów kompleksowych (obejmujących zarówno sprzedaż jak i dystrybucję energii)
 • prawo odbiorcy do zawierania umów z cenami dynamicznymi energii elektrycznej z każdym sprzedawcą, który ma ponad 200 000 odbiorców
 • ramy prawne do funkcjonowania obywatelskich społeczności energetycznych, reguluje ich prawa i obowiązki
 • przepisy umożliwiające od 2026 r. techniczną zmianę sprzedawcy energii elektrycznej w 24 godziny
 • dostęp dla odbiorców energii elektrycznej w gospodarstwach domowych i mikro przedsiębiorców o rocznym zużyciu poniżej 100 000 kWh do narzędzia porównywania ofert sprzedaży energii elektrycznej
 • przepisy dotyczące agregatora na rynku energii elektrycznej, jego zadań i uprawnień
 • zadania operatora systemu przesyłowego elektroenergetycznego  i operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych do przepisów dyrektywy 2019/944
 • zmiany w zakresie działania Koordynatora do spraw negocjacji, m.in. rozszerzając zakres zadań tego podmiotu o nowe rodzaje umów
 • dodatkową przesłankę udzielenia, zmiany i cofnięcia koncesji w postaci rękojmi prawidłowego wykonywania działalności objętej koncesją
 • przepisy w zakresie partnerskiego handlu energią odnawialną (tzw. peer-to-peer)
 • zmiany/ułatwienia administracyjne właścicieli źródeł wytwórczych o mocy większej niż 2 MW

Zapraszam do kontaktu 

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights