Skip to content
CenaStycz


Dzień dobry,

w związku z zapowiadanymi kontrolami przez Urząd Regulacji Energetyki związanych z dokonywaniem odpisów na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny organizujemy szkolenie dotyczące  tzw. “ustawy zamrażającej ceny” na którym skupimy się na zasadach wpłat i rozliczeń odpisu na fundusz. Szkolenie poprowadzi dr Zdzisław Muras.
 
Wytwórcy i sprzedawcy energii oraz przedsiębiorstwa wydobywające gaz ziemny są zobligowane do przekazywania odpisu na Fundusz Wypłaty Różnicy Ceny w związku z ustawami, które chronią odbiorców przez nadmiernym wzrostem cen energii i gazu w 2023 r. Obowiązek dokonywania odpisu na Fundusz dotyczy okresu od 1 grudnia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. W tym okresie przedsiębiorcy są zobowiązani do samodzielnego obliczenia wysokości odpisu oraz wpłaty na rachunek Funduszu do 10 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu rozliczenia. Podmioty, które nie przestrzegają obowiązku, podlegają karze pieniężnej wyznaczanej przez Prezesa URE.
 
Regulator planuje rozpoczęcie kontroli już w grudniu 2023 r.

23.01.2024

TERMIN

23.01.2024
Warszawa, online

FORMUŁA HYBRYDOWA

Warszawa, online
1370 zł netto - szkolenie online, 1570zł netto - szkolenie stacjonarne

Koszt

1370 zł netto – szkolenie online, 1570zł netto – szkolenie stacjonarne
ZDZISŁAW MURAS

ZDZISŁAW MURAS

PRELEGENT WYDARZENIA

dr nauk prawnych, radca prawny, wieloletni pracownik URE i doświadczony wykładowca. Autor i współautor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym dziewiętnastu książek i opracowań zwartych, licznych głosów do orzeczeń Sądu Najwyższego i artykułów z zakresu postępowania karnego, prawa wykroczeń, administracyjnego, gospodarczego oraz prawa energetycznego (związanych z energetyką odnawialną, efektywnością energetyczną, kogeneracją, koncesjonowaniem, czy rynkiem paliw ciekłych oraz statusem odbiorców przemysłowych). Jest redaktorem i współautorem m.in. komentarza do Prawa energetycznego (2016) i Komentarza do dyrektywy 2009/28/WE – Dyrektywa OZE (2018), oraz autorem podręczników Podstawy prawa (2017) i Encyklopedyczny zarys prawa. Prawo dla ekonomistów (2005).

Podczas szkolenia skupimy się na zakresie kompetencji Prezesa URE, w zakresie kontroli:

 • Kontrola materialnoprawna i weryfikacja powykonawcza sprawozdań z odpisów
 • Postępowanie wyjaśniające
 • Zasady i tryb kontroli właściwej – ustawa cenowa II a Prawo przedsiębiorców,
 • Decyzje o zawyżeniu lub zaniżeniu odpisu
 • Kary pieniężne – za naruszenie ustawy o cenach II – rodzaje
 • Podstawy i zasady nakładania kar przez organ regulacyjny
 • Czy kara wyłącza odpis? Czy kara w celu przymuszenia?
 • Prawo do odwołania od decyzji w sprawie odpisu
 • Prawo odwołania od decyzji w sprawie kary
 • Kiedy płatność z decyzji o odpisie a kiedy z decyzji o karze?
  Podczas szkolenia również omówimy między innymi:
 • Ustawę o cenach II
  • Przesłanki wprowadzenia zmian – cel ustawy
  • Zakres stosowania ustawy
  • Obszary nadmiarowych zysków
  • Umowa sprzedaży energii elektrycznej
  • Cena rynkowa,
  • Limit ceny – „poziom uzasadnionych przychodów w 2023 r.”,
  • Odpis na fundusz – opodatkowanie” nadmiernych zysków.
 • Zasady i tryb przyznawania rekompensat – a umowa sprzedaży energii elektrycznej
  • Komu przysługuje rekompensata? – podmioty uprawnione
  • Rodzaje rekompensat: za ingerencję w umowy po 23.02.2022, standardowe oraz specjalne dla kontraktów zawartych i realizowanych
  • Cena odniesienia  – poziom rekompensaty i sposób obliczenia dla każdego z podmiotów uprawnionych
  • Cena referencyjna miesięczna – podstawowa forma rozliczenia rekompensaty.
  • Zakresem referencyjnym ceny umownej – Cena referencyjna dla kontraktów zawartych i wykonywanych,
 • Zasady wyliczania odpisu:

  • Sposób obliczenia i wyliczenia odpisu w okresach roku w związku z nowelizacjami
  • Zasady i terminy przekazywania odpisu na Fundusz
  • Obowiązki sprawozdawcze
  • Korekty sprawozdań,
  • Zadania i uprawnienia Zarządcy Rozliczeń – weryfikacja formalnoprawna
  • Rozliczenie odpisu i ostateczne rozliczenie odpisu
 • Odpis na fundusz zakres przedmiotowy
  • Zakres kontraktów objętych odpisem,
  • Zakres wyłączeń przedmiotowych z odpisu na fundusz,
  • PPA i cPPA – a odpis,
  • Rozruch technologiczny a odpis

Informacje organizacyjne: 

Koszt szkolenia online: 1370 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko), obowiązuje do 11 stycznia. Od 12 stycznia cena wzrasta o 200 zł.

Koszt szkolenia stacjonarnego: 1570 zł netto za jedną osobę, obowiązuje do 11 stycznia. Od 12 stycznia cena wzrasta o 200 zł.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Centrum Warszawy. 

Kontakt z organizatorem

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights