Skip to content


Dzień dobry, 

serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniu pt. „Wymagania prawne w zakresie ochrony przeciwwybuchowej  – aspekty praktyczne organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem“, które poprowadzi Jacek Czech. Na szkoleniu skupimy się na tym jak dostosować zakład do nowych wymagań bezpieczeństwa wybuchowego, zgodnie z nowymi wytycznymi – nowe instrukcje ruchu, nowe świadectwa kwalifikacji. Pan Jacek Czech poruszy praktyczne aspekty organizacji prac oraz eksploatacji urządzeń w strefach zagrożonych wybuchem. Przedstawi najczęstsze problemy i uchybienia w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących wymagań BHP na stanowiskach na, których może wystąpić wybuch. Przedstawi najlepsze praktyki, które pomogą wyeliminować ryzyko wystąpienia wybuchu i odpowie na poniższe pytania:

 • Jakie są nowe wymagane dokumentacyjne związane z BHP, ppoż. i eksploatacją urządzeń w strefach zagrożenia wybuchem? 
 • Jak przygotować nowe instrukcje eksploatacji urządzeń? 
 • uakie zmiany planowane są w świadectwach kwalifikacyjnych? 
 • Jak zgodnie z nowymi wymaganiami dokonać oceny ryzyka wybuchu?
W trakcie szkolenia, które poprowadzi pan Jacek Czech skupimy się na praktycznej stronie stosowania przepisów.

25.01.2024

TERMIN

25.01.2024
Platforma ClickMeeting

FORMUŁA ONLINE

Platforma ClickMeeting
1270 zł netto za osobę

Koszt

1270 zł netto za osobę

PRELEGENT WYDARZENIA 

Jacek Czech – krajowy konsultant ds. BHP twórca wytycznych interpretacji przepisów prawnych związanych z BHP, twórca oficjalnych wytycznych poprawnej interpretacji przepisów prawnych w otoczeniu komisji kwalifikacyjnych i aktów normatywnych związanych BHP. Jest ekspertem w dziedzinie eksploatacji instalacji elektrycznych i urządzeń technicznych, w tym w atmosferach zagrożonych wybuchem, posiada bogate doświadczenie przy weryfikacji dokumentacji BHP, rozpoznawaniu przyczyn i okoliczności wypadków, praktyk z zakresu kontroli kart oceny ryzyka, uczestniczył w pracach nad przygotowaniem nowych rozporządzeń w sprawie BHP przy urządzeniach i instalacjach

Podczas szkolenia skupimy się na zakresie kompetencji Prezesa URE, w zakresie kontroli:

 • Zagrożenia wybuchem pyłów, gazów i par cieczy palnych.
  • Aspekty prawne i techniczne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i normami – definicje podstawowych pojęć stosowanych w ochronie przeciwwybuchowej
 • Dyrektywę ATEX 2014/34/UE i jej implementacje do polskiego prawa
 • Wymagania w zakresie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem wynikające z przepisów prawa.
 • Wymagania w zakresie oceny ryzyka wybuchu oraz dokumentu zabezpieczenia
 • przed wybuchem wynikające z przepisów prawa
  • Komentarz praktyczny do treści dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem, opracowywanie oceny ryzyka wystąpienia
  • wybuchu, typowe powtarzalne nieprawidłowości w zakresie opracowywania dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem
  • Wykaz potencjalnych miejsc i przestrzeni pracy zagrożonych wybuchem Pisemne instrukcje i pozwolenia na pracę w miejscach zagrożonych wybuchem oraz wytyczne
  • dotyczące środków i warunków zapewniających właściwą koordynację prac prowadzonych w miejscach zagrożonych wybuchem (instrukcje eksploatacji, instrukcje stanowiskowe, formularze, listy kontrolne)
 • Zasady doboru urządzeń do pracy w przestrzeniach zagrożonych wybuchem pyłów palnych według
  • PN-EN 13463-1 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. 

  • PN-EN 13463-1 Urządzenia nieelektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Część 1: Podstawowe założenia i wymagania,

  • PN-EN 60079-14:2009 Atmosfery wybuchowe. Część 14: Projektowanie, dobór i montaż instalacji elektrycznych (oryg.),

  • PN – EN 60529 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

 • Urządzenia elektryczne w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem (innych niż w kopalniach)
 • Ochrona przed występowaniem elektryczności statycznej w procesach technologicznych wg. PN – E – 05204 „Ochrona przed elektrycznością statyczną. Ochrona obiektów, instalacji i urządzeń. Wymagania”
 • Kwalifikacje osób prowadzących eksploatację urządzeń elektrycznych budowy przeciwwybuchowej w odniesieniu do ustawy Prawo energetyczne oraz Rozporządzenia MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA z dnia 1 lipca 2022 r. 
 • Zasady montażu połączeń kołnierzowych w strefach zagrożonych wybuchem – omówienie uprawnień w zakresie montażu i odbioru połączeń kołnierzowych wykonywanych na instalacjach.
 • Przykłady katastrof w Energetyce związanych w wybuchem pyłów
 

Informacje organizacyjne: 

Koszt szkolenia online: 1270 zł netto za jedną osobę (jedno stanowisko), obowiązuje do 16 stycznia. Od 16 stycznia cena wzrasta o 200 zł.

Szkolenie online odbędzie się na platformie ClickMeeting. Podczas spotkania oprócz transmisji głosu oraz obrazu prelegenta, na monitorze będzie wyświetlana prezentacja, którą również otrzymają Państwo w wersji elektronicznej. Będzie również dostępny czat na którym będą mogli Państwo zadawać pytania, wymieniać się spostrzeżeniami i uwagami. Na kilka dni przed szkoleniem będzie możliwość wzięcia udziału w krótkiej transmisji próbnej, podczas której będą Państwo mogli zapoznać się z platformą oraz przetestować jej wszystkie funkcjonalności z naszą pomocą. W sprawie dodatkowych pytań technicznych służymy pomocą pod numerem telefonu kom. 602 62 62 43

Szkolenie stacjonarne odbędzie się w Centrum Warszawy. 

Kontakt z organizatorem

Edyta Cekała

tel. 22 118 47 17

tel. kom. 694 650 580

edyta.cekala@dlaenergetyki.pl

Edyta Cekala

Formularz kontaktowy

Verified by MonsterInsights